Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Vergunning voor verbouwen

Als u gaat verbouwen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Een verbouwing aan de voorkant is al gauw vergunningplichtig. Een verbouwing aan de achterkant van uw huis vaak niet.

Vergunning aanvragen

U kunt uw omgevingsvergunning digitaal aanvragen via omgevingsloket.nl. U kunt uw aanvraag ook doen via een formulier bij de gemeente. Bij de aanvraag moet u diverse gegevens en documenten inleveren zoals de bouwtekeningen. Op het aanvraagformulier staat welke gegevens en documenten dat zijn.

Omgevingsvergunning

U krijgt niet meer te maken met verschillende vergunningen zoals een bouw- en kapvergunning. Sinds oktober 2010 zijn al die vergunningen gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. U vraagt ze dus tegelijk aan en krijgt er een vergunning voor. Dit houdt ook in dat er maar een procedure is en er ook maar een besluit volgt.

Termijn vergunningsaanvraag

De gemeente moet meestal binnen acht weken nadat ze uw aanvraag hebben ontvangen een beslissing nemen over uw vergunning. In een heel enkel geval geldt er een uitgebreidere procedure. Bijvoorbeeld als u een vergunning wilt hebben voor een ingrijpende afwijking van het bestemmingsplan. Ook voor rijksmonumenten geldt een uitgebreide procedure (niet voor provinciale en gemeentelijke monumenten).

Bij een uitgebreide procedure moet de beslissing binnen 6 maanden na ontvangst vallen. De gemeente mag de termijn een keer verlengen met 6 weken. Voor beide gevallen geldt dat de termijn wordt opgeschort als u een onvolledige aanvraag doet.

Als u niet alle gegevens opstuurt

Als de gemeente niet alle documenten van u krijgt, of u bent bepaalde gegevens vergeten in te vullen, dan krijg u hiervan bericht. De gemeente geeft u dan de kans de informatie alsnog op te sturen binnen een bepaalde termijn. De termijn waarbinnen de gemeente op uw aanvraag moet beslissen wordt dan ook opgeschort. Vult u de informatie niet of niet op tijd aan, dan kan de gemeente de aanvraag afwijzen of niet behandelen.

Als gemeente niet op tijd beslist

Het komt wel eens voor dat de gemeente niet op tijd beslist. Als uw aanvraag onder de reguliere voorbereidingsprocedure valt, kan het zijn dat u de vergunning dan gewoon krijgt. Dit heet fictieve verlening. Op deze regel zijn wel uitzonderingen. Check dus bij de gemeente of u de vergunning op die manier heeft verkregen of niet. Als u een fictieve verlening krijgt, mag u niet meteen beginnen met bouwen. De gemeente moet de vergunningverlening dan eerst bekend maken en u moet wachten tot de bezwaartermijnen zijn verstreken.

Wanneer mag ik bouwen?

Als u de vergunning hebt, kunnen de buren en andere belanghebbenden nog gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente heeft vervolgens zes weken de tijd om op het bezwaar te reageren. Dit is twaalf weken als er een adviescommissie bij betrokken wordt. College B en W mag die termijn een keer verlengen met zes weken.

Het kan zijn dat u uw vergunning alsnog kwijtraakt als de gemeente het bezwaar goedkeurt. Was u al begonnen met bouwen, dan moet u het verbouwde afbreken. De kosten krijgt u niet vergoed.

Onherroepelijk

Heeft u een vergunning? Wacht dus tot de vergunning onherroepelijk is. Dit betekent dat belanghebbenden zoals de buren geen bezwaar meer kunnen maken of in beroep kunnen gaan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw vergunning of met de verlening van een vergunning bij de buren? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken bij de gemeente zijn. Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. De laatste stap daarna is hoger beroep bij de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl.

Bouwleges

Voor de behandeling van een vergunningaanvraag betaalt u bouwleges. De kosten voor zo'n vergunning verschillen enorm per gemeente.

Geen vergunning nodig

Als u geen vergunning nodig heeft, moet u nog wel rekening houden met het volgende:

- Bouwbesluit

U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin staat aan welke bouwtechnische eisen een bouwwerk minimaal moet voldoen bijvoorbeeld wat betreft veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het Bouwbesluit.

- Bestemmingsplan

Sommige vergunningvrije bouwwerken moeten aan het bestemmingsplan voldoen. Bij de gemeente kunt u nagaan of dit vereist is en of uw plan voldoet. Als uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan voldoet, kunt u proberen een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te krijgen.

- Welstandseisen

Een vergunningvrij bouwwerk hoeft in beginsel niet aan de welstandseisen te voldoen. Als uw vergunningvrije bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente echter toch ingrijpen. Bijvoorbeeld als u uw gevel knalroze verft. Welke welstandseisen er zijn, staat in de welstandsnota van uw gemeente.

- Burenrecht

Bij iedere verbouwing - vergunningvrij of vergunningplichtig - gelden de regels van het burenrecht.Aannemer nodig voor een verbouwing?


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7